Community health clinics.Community health clinics.Community health clinics. i s y s t e m s -x Networked Information Systems XGPFDF --GFVGFVDF